Apel recrutare și selecție formatori experți în formularea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice

//Apel recrutare și selecție formatori experți în formularea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice

Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România

cod SIPOCA 149 / cod MySMIS 112133

Apel recrutare și selecție formatori experți în formularea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice

 

FEDERAȚIA YOUNG MEN`S CHRISTIAN ASSOCIATIONS România în calitate de beneficiar în proiectul „Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România”, proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1: Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative; Axa prioritară – Administrație Publică și sistem judiciar eficient, recrutează 2 experți formatori pentru angajarea pe perioadă determinată (noiembrie 2018 – octombrie 2019) în vederea implementării activităților de formare din cadrul proiectului „Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România” cod SIPOCA 149 / cod MySMIS 112133

 

Procedura de recrutare și selecție are la baza următoarele principii:

 Egalitate de șanse și nediscriminare

 Confidențialitate

 Respectarea legalității și a protecției datelor cu caracter personal

 Obiectivitate și tratament egal

 Transparență

 Utilizarea eficientă a fondurilor publice

 

CRITERII DE SELECTIE:

– experienţa în elaborarea de curriculum curs, în sustinerea de activităţi de formare  – minim 5 ani

– experiența în domeniul de tineret și al lucrului cu tinerii, în  formarea de  reţele de lucrători de tineret – minim 5 ani

– experiența în dezvoltarea de politici publice și implementarea acestora alături de actori guvernamentali

– posesor/posesoare certificat de formator

 

DESCRIEREA  ACTIVITĂŢILOR Ş A RESPONSABILITĂŢILOR CORESPUNZATOARE

– întâlniri cu echipa de proiect pentru a stabili modalitati de lucru pentru crearea continutului cursului de formare, astfel încât acesta să fie în concordanţă cu obiectivele propuse

– crearea conţinutului cursului de formare, dezvoltare design curs, modul de livrare și metodele folosite în timpul cursului ( curriculum curs, suport text pentru video, studii de caz, teste și aplicații practic în format text și scheme vizuale) – noiembrie 2018-ianuarie 2019 ; maxim 96 ore/expert pentru design curs și 48 ore /expert pregătire 6 cursuri

– susţinerea a 6 cursuri regionale,  fiecare curs având câte 3 zile de instruire, grupul țintă fiind personalul angajat sau voluntar din ONGuri și parteneri sociali cu activități în domeniul tineretului – februarie 2019-iulie 2019; 144 ore/expert/6cursuri

– activitate de evaluare și follow up, constand în aplicare de chestionare, corelare conţinut cu cursul în format MOOC, mentorat pentru participanţii la cursurile de formare – februarie 2019-octombrie 2019; 48 ore/expert/6 cursuri

– menţin comunicarea cu echipa de management și experții proiectului

– întocmesc şi depun rapoarte lunare de activitate, fise pontaj lunare precum şi alte documente solicitate.

 

Dosarul candidatului trebuie să conțină:

  1. a) cerere de înscriere, format tipizat
  2. b) CV în format Europass, actualizat și semnat de către titular
  3. c) scrisoare de intenție care sa prezinte competentele și experiența în elaborarea de curriculum curs, în sustinerea de activitati de formare, în domeniul de tineret și al lucrului cu tinerii, în formare reţele de lucrători de tineret, în dezvoltarea de politici publice și implementarea acestora alături de actori guvernamentali
  4. d) adeverințe/diplome/ certificate/documente justificative care atestă vechimea în muncă și/sau experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. adeverințe privind vechimea în muncă, contracte de muncă, fise de post, recomandări, etc.)
  5. e) declarație de disponibilitate, format tipizat

 

 

Toate aceste documente te rugam sa le trimiti în pachet compact ( document.rar/.zip) la contact@standarde-tineret.ro pana cel tarziu în data de 10 octombrie 2018, ora 16:00.

 

Documentele în format tipizat le găseşti aici.

28

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE

– Publicare anunț pe site-ul proiectului:  28.10.2018

– Inscriere – până în data de 10.10.2018

– Evaluarea candidaturilor și derularea interviurilor (cu cei care au trecut după etapa evaluarii documentaţiei transmise) până la data de 19.10. 2018

–  Anunț rezultate selecție – 22.10.2018

– Depunerea contestațiilor – pana la data de  24.10.2018

– Publicare listă finală formatori selectați – 26.10.2018

 

Pentru detalii și informații suplimentare legate de Apelul privind recrutarea și selecția formatorilor experti, persoanele de contact sunt:

 

Manager proiect: Alina Violeta Pop

Federația Young Men’s Christian Associations

Tel: 0723278437

Email: alina.ymca@gmail.com

 

Specialist Relații Publice și Comunicare: Marilena Chiriță

Asociația Young Initiative

Tel.: 0724652373

Email: marilena.chirita@younginitiative.org

 

2018-09-29T12:17:19+03:00

Date de contact